Středověká iluminace

Biografie a prosopografie saského univerzitního národa pražské právnické univerzity (1372-1419)

(postdoktorský projekt GA ČR č. 404/09/P052)
Řešitel: PhDr. Jiří Stočes, Ph.D.
 
 

Popis databáze

Databáze studentů pražské právnické univerzity v letech 1372-1419 byla koncipována obecněji pro prosopografická zpracování skupin osob středověkého a ranně novověkého období.[1] Databáze pracuje celkem s osmi tabulkami, reprezentovanými osmi formuláři. Hlavní tabulka je relačně propojena s dalšími devíti "podtabulkami", které obsahují tematicky rozdělené doplňující záznamy o osobě. Výhodou "podtabulky" je, že ke každé osobě umožní přiřadit vícenásobnou informaci stejného typu, podobně jako se přiřazují lístky do kartotéky. Tyto podtabulky jsme použili všude tam, kde jsme předpokládali opakování podobných faktů. Samostatně jsou pro každého posluchače zaznamenávána univerzitní studia, získané akademické tituly, další působení na univerzitách nebo v mimouniverzitním prostředí nebo působení v rámci řeholních řádů. Podtabulka byla použita také pro zápis identifikací lokalit původu jednotlivých studentů pražské právnické univerzity.Zpět na obsahNa začátku každého formuláře najdeme pole JMÉNO a KÓD osoby, ke které se údaje ve formuláři vztahují. Všechny tabulky obsahují také shodné pole POZNÁMKA určené pro veškeré doplňující či rozšiřují informace. Pro zachování přehledu o údajích pocházejících přímo z juristické matriky bylo k některým polím připojeno pole PRAMEN, které upozorňuje na přítomnost údaje v prameni jednoduchými přiřazenými hodnotami ANO (údaj pochází přímo z pramene), NE (údaj juristická matrika neuvádí). Každá podtabulka obsahuje zpravidla pomocné také kódové pole POŘADÍ, které umožňuje rychlý výběr hodnot z tabulky na základě určitého klíče. V tabulkách souvisejících s pobytem osoby na univerzitě (studium, působeni, tituly) vyjadřuje pole POŘADÍ ve zkratce, o jaký typ studia nebo působení se jednalo:
P = pražská univerzita
Z = zahraniční univerzita
1 = artistická fakulta
2 = právnická fakulta či univerzita
3 = medicínská fakulta
4 = teologická fakulta
P1 vyadřuje tedy pražskou artistickou fakultu, Z4 teologickou fakultu na zahraniční univerzitě. V ostatních tabulkách má pole POŘADÍ většinou chronologický význam,v tabulce mimouniverzitní působení je chronologické číslování spojeno s typem působení:
C = působení v církevní hierarchii
S = působení ve šlechtických službách
M = působení v mětských institucích
Z = působení zeměpanské (v královských nebo císařských službách)
J = jiné působení
Užitečnou vyplňovací konvencí se ukázalo použití otazníku ve spojení se všemi nejistými nebo jednoznačně neověřenými údaji. Zpět na obsahHlavní tabulka OSOBY obsahuje základní biografické údaje o imatrikulovaném, přednostně pak ty informace, které bylo možné získat přímo z juristické matriky: JMÉNO zapsaného, udané MÍSTO PŮVODU, ROK IMATRIKULACE a její FORMA (tj. přesné znění imatrikulačního zápisu) a UNIVERZITNÍ NÁROD. V poli OZNAČENÍ jsou uváděny všechna další označení dotyčné osoby v matrice (např. uvedený šlechtický nebo akademický titul, držené beneficium atd., které mohou dále sloužit jako případné indicie pro určení sociálního postavení imatrikulovaného). Pole PŮVODNÍ INDEX slouží pro zaznamenání čísla osoby v průběžném číslování poznámkového aparátu připravované reedice juristické matriky. Pole INDEX POZNÁMKA indikuje existenci dalších indexů v průběžném číslování osob v matrice (vyskytuje-li se osoba v matrice na více místech). Připojeny jsou údaje o DATU NAROZENÍ a ÚMRTÍ, POVOLÁNÍ OTCE, pro novější období je možno zaznamenat i případnou NOBILITACI nebo změnu KONFESE. Interpretační jsou pak kolonky SOCIÁLNÍ PŮVOD a NÁRODNOST, resp. jazyková příslušnost, určovaná na základě identifikace lokalit původu nebo jazykové podoby jména. Poslední tři pole obsahují přehled citací souvisejících pramenů a literatury. Pole ALBUM obsahuje odkaz na originál matriky, pole EDICE pak odkaz na stránku v edici. V poli LITERATURA jsou pak odkazy na příslušnou sekundární literaturu zejména na Slovník předhusitské pražské univerzity Josefa Tříšky.[2]

První subtabulka JMÉNA umožňuje ke každé osobě doplnit textové varianty jména zapsaného v matrice, jeho český překlad popř. další jména, která dotyčný v průběhu své kariéry používal nebo ho pod nimi najdeme v pramenech. Např. Adam zapsaný v roce 1379 jako plebanus in Ostromet se při zisku doktorského titulu o deset let později uvádí jako Adam de Nezetycz. Nicolaus Czygeler se do juristické matriky zapsal dokonce dvakrát, poprvé v roce 1388 jako Nicolaus Czygeler de Dresden, podruhé v roce 1397 jako Nicolaus Czingeler de Misna. V úplnosti jsou registrovány varianty jmen obsahující změnu přízviska nebo lokality původu. Textové varianty jmen se zaznamenávají v horizontu pražských univerzitních pramenů vydaných v edici Monumenta Historica Universitatis Carolo-Ferdinandeae Pragensis.[3]

Doplňující tabulka UNIVERZITNÍ STUDIUM zachycuje ve rozsahu dostupných údajů akademickou peregrinaci posluchače, tj. shrnuje informace o všech studiích posluchače na evropských univerzitách včetně údajů o MÍSTĚ pobytu, FAKULTĚ, UNIVERZITNÍM NÁRODU, pobytu v KOLEJI atd. Pokud je známa zaznamenávájí se údaje o zaplacené imatrikulační TAXE, její výše, případně měna. Pole MÍRA zaznamenává podobu matričního zápisu o placení taxy např. dedit (zaplatil), dedit dimidiam (zaplatil polovinu), promisit (slibil zaplatit), pauper (placení taxy bylo odpuštěno pro chudobu), scammna nobilium (zaplatil dvojnásobnou taxu spojenou s privilegiem sedět v první "šlechtické" lavici.

Podtabulka TITULY eviduje poznatky o získaných akademický hodnostech: druh TITULU, DATUM a MÍSTO získání, FAKULTA, datum závěrečné ZKOUŠKY a PROMOCE, zodpovězené KVESTIE (zkušební otázky), poplatky za vyzkoušení a promoci, popř. jméno zkoušejícího nebo promotora. Pole LOKACE zaznamenává místo výskytu údaje o zisku titulu (zkoušce, promoci) v univerzitní matrice.

UNIVERZITNÍ PŮSOBENÍ poskytuje přehled o případném pozdějším učitelském působení posluchače nebo jeho funkcích v univerzitní samosprávě. Udává se přitom MÍSTO, FAKULTA, UNIVERZITNÍ NÁROD a časové vymezení působení v jednotlivých funkcích (OD, DO). Pokud jsou známy uvádí se údaje o pobytu v koleji, informace o literární činnosti, dochovaných přednáškách a dokladech o účasti v disputacích se udávají prozatím formou Ano - Ne.

Podtabulka PŮVOD shrnuje výsledky geografického určování místa původu studenta, tj. dnešní NÁZEV LOKALITY, STÁT, OKRES a HISTORICKÁ ZEMĚ, kde leží. Ne ve všech případech se nám podařilo lokality původu přesně identifikovat. To znamená, že pro jednu latinsky uvedenou lokalitu jsme nalezli několik možných určení a z dostupných pramenů jsme nebyli schopni jednu identifikaci potvrdit a jiné vyloučit. Pro vyhodnocování těchto nejednoznačně určených míst bylo zavedeno pole PRAVDĚPODOBNOST, které procentuálně vyjadřuje spolehlivost identifikace. Podle úspěšnosti identifikace byly jednotlivé lokality rozděleny do několika skupin s odlišnou mírou pravděpodobnosti správného určení. Každému určenému místu původu byl přiřazen pravděpodobnostní typ podle počtu možností součastného geografického určení. Lokalitám jednoznačně určeným jako jedno jediné nepochybné místo byl přiřazen typ pravděpodobnosti 100%. Místa nebo oblasti s typem 90+10% byly určeny jako dvě nebo více různých lokalit, z nichž jedna je považována za výrazně pravděpodobnější, ačkoli ani méně pravděpodobné určení se nedá úplně vyloučit. Typickým příkladem jsou lokality stejného jména, z nichž jedna je významné město a druhá vesnické sídlo malého významu. Např. kromě slezských měst Opolí a Svídnice existuje v Polsku ještě několik stejnojmenných vesnic, podobně latinské jméno Brega může znamenat město Brzeg a nebo vesnici, která se dnes jmenuje Brzeg Głogówski atd. Můžeme však předpokládat, že posluchač, který uvedl v matrice zpravidla latinské nebo latinizované jméno místa původu, pocházel právě z větší a významnější lokality městské.

MIMOUNIVERZITNÍ PŮSOBENÍ zahrnuje všechna neuniverzitní, tj. církevní a světská uplatnění posluchače s udáním PROFESE, a časového určení daného působení. MÍSTA působení jsou identifikována podobně jako lokality původu pomocí dnešních názvů přiřazených ke konkrétnímu STÁTU, OKRESU a HISTORICKÉ ZEMI. Na rozdíl od lokalit původu jsou však možná pouze tři různá určení lokality. Skutečnost, že průběhu působení vznikla doložitelná literární památka, se zaznamenává formou Ano - Ne v poli LITERÁRNÍ ČINNOST.

ŘÁDOVÉ PŮSOBENÍ informuje o příslušnosti zapsaného k řeholnímu řádu a jeho řádových funkcích. Zaznamenává se řeholní ŘÁD i konkrétní KLÁŠTER, časové vymezení příslušnosti k řádu, FUNKCE v řádu a jejich časové vymezeni. Poli STUDIUM vyjadřuje časový překryv působení v řádu s univerzitním studiem (před, po, během). Zpět na obsah
Důležitým prvkem systému bylo vytvoření kódových polí (tj. polí, kde počítač dovolí vyplnění jen přesně vymezených hodnot) a příslušných kódovníků, které měly především zabránit nestejnému způsobu vyplňování databáze různými uživateli. Jak v hlavní, tak ve vedlejších tabulkách byla určena kódová pole, jímž byla buď přímo přiřazena možnost výběru z několika hodnot (např. u pole fakulta, které se vyskytuje hned v několika tabulkách je možnost vyplnění ART, JUR, MED, THEOL pro artistickou, právnickou, lékařskou a teologickou fakultu) nebo k nim byly vytvořeny kódovníky. Jako možnosti vyplnění kódových polí byly obvykle voleny logické zkratky příslušných údajů. Většina kódovníků má podobu tabulky obsahující vlastní kódovou zkratku a její vysvětlení. Při sestavování kódovníků bylo dbáno na přehlednost a názornost jednotlivých zkratek - byla volena první písmena nebo kořeny latinských termínů. Zkratky států byly převzaty z normy českého statistického úřadu. Zpět na obsahSociální původ   (tabulka OSOBY)
Národnosti    (tabulka OSOBY)
Formy imatrikulačního zápisu    (tabulka OSOBY)
Univerzitní místa    (tabulka UNIVERZITNÍ STUDIA, UNIVERZITNÍ PŮSOBENÍ, TITULY)
Akademické tituly    (tabulka TITULY)
Formy placení univerzitních poplatků    (tabulka UNIVERZITNÍ STUDIA, TITULY)
Měny    (tabulka UNIVERZITNÍ STUDIA, TITULY)
Učitelská působení na univerzitách    (tabulka UNIVERZITNÍ PŮSOBENÍ)
Funkce v univerzitní samosprávě    (tabulka UNIVERZITNÍ PŮSOBENÍ)
Profese pro mimouniverzitní působení    (tabulka MIMOUNIVERZITNÍ PŮSOBENÍ)
Zkratky států    (tabulka PŮVOD)
Řeholní řády   (tabulka ŘADOVÉ PŮSOBENÍ)
Zpět na obsah

Literatura a prameny
AJ Album juristarum [4]
LD Liber decanorum (děkanská kniha pražské artistické fakulty)[5]
ŽS Josef, Tříška: Životopisný slovník předhusitské pražské univerzity[6]

Zkratky v poli Pořadí
P pražská univerzita
Z zahraniční univerzita
1 artistická fakulta
2 právnická fakulta
3 medicínská fakulta
4 teologická fakulta
C působení v církevní hierarchii
S působení ve šlechtických službách
M působení v mětských institucích
Z působení zeměpanské (v královských nebo císařských službách)
J jiné působení
L latinská forma jména
C česká forma jména

Zkratky fakult
ART artistická
JUR právnická
MED lékařská
THEOL teologická

Zkratky univerzitních národů
BOH český
BAV bavorský
SAX saský
POL polský

Zkratky vyznání
KAT katolík
CLV kalvín
LUT luterán
JBR český bratr
UTR utrakvista

Zkratky v poli PRAMEN a některých dalších
A ano
N ane Zpět na obsahVe zkušebním provozu ve prozatím databáze studentů saského univerzitního národa. Úvodní stránka zobrazuje seznam osob zapsaných v matrice pražské právnické univerzity mezi studenty saského univerzitního národa. Seznam je řazen chronologicky podle data zápisu studentů do matriky. Podrobnější informace o jednotlivých studentech lze získat kliknutím na jméno studenta, které otevře formulář OSOBY. Prostřednictvím nabídek umístěných na navigační liště je pak možno dále prohlížet ostatní formuláře databáze pro zvolenou osobu, libovolně mezi nimi přepínat nebo se vrátit k prohlížení celkového seznamu.

Kódované položky ve formulářích možné prohlížet pomocí nabídek umístěných na druhé navigační liště.

Databáze umožňuje vyhledávání podle latinské formy jména zapsaného nebo podle místa původu uvedeného v matrice. (Nabídka "Hledání" vlevo na horní navigační liště).Zpět na obsah
1  Stejný model databáze byl použit také při prosopografickém zpracování učitelů partikulárních škol v předbělohorském období. Viz NEŠKUDLA, Bořivoj: Učitelé partikulárních škol v kraji hradeckém a chrudimském v předbělohorském období. Praha 1998 (diplomová práce FF UK).
2  TŘÍŠKA, Josef: Životopisný slovník předhusitské pražské univerzity 1348-1409. Praha 1981, 555 s.
3  Monumenta Historica Universitatis Carolo-Ferdinandeae Pragensis I/1-I/2, II/1-2, III. Praha 1830-1848, 452, 586, 444, 238 s. (dále jen MHUP).
4  MHUP II. Album seu Matricula facultatis juridicae Universitatis Pragensis ab anno Christi 1372 usque ad annum 1418. Pragae 1834, s. 1-215
5  MHUP I/I-II. Liber decanorum facultatis philosophicae Universitatis Pragensis. Pragae 1830-1832, 452, 586 s. Faksimilové vydání: Liber decanorum facultatis philosophicae Universitatis Pragensis ab anno 1367 usque ad annum 1585. Praha 1983, 445 s.
6  TŘÍŠKA, Josef: Životopisný slovník předhusitské pražské univerzity 1348-1409. Praha 1981, 555 s.

 


webmaster:
Jana a Lukáš Synovcovi
Tento web je jedním z výsledků postdoktorského projektu 404/09/P052  Grantové agentury České republiky poslední změna: