Středověká iluminace

Biografie a prosopografie saského univerzitního národa pražské právnické univerzity (1372-1419)

(postdoktorský projekt GA ČR č. 404/09/P052)
Řešitel: PhDr. Jiří Stočes, Ph.D.
 
 

Projekt Biografie a prosopografie saského národa pražské právnické univerzity (1372-1419) tematicky i metodicky navazuje na projekt Studenti, absolventi a učitelé pražské univerzity 14. - 16. století (GA UK 312/1999/A-HN/FF, doba řešení 1999-2001). Klade si za cíl sestavit na základě edičně dostupných pramenů a literatury stručné biografie všech 1245 osob, které se imatrikulovaly do saského národa samostatné pražské juristické univerzity (1372-1419), a následně statistickým zpracováním těchto jednotně strukturovaných biogramů vytvořit tzv. kolektivní životopis celého souboru příslušníků univerzity či jednotlivých skupin uvnitř něj. Hlavními zkoumanými otázkami bude geografický a sociální původ imatrikulovaných a zejména jejich kariéra po ukončení studia. Základní pramen, který vůbec umožňuje takto definovaný výzkum, představuje dochovaná matrika uvedené univerzity (bohužel však nikoli v originále), mimochodem nejstarší rektorská matrika vůbec. Výsledkem projektu by vedle biografického repertoria připraveného do tisku a detailní prosopografické studie měla být databáze saského národa, veřejně přístupná na těchto internetových stránkách, další publikační výstupy a propagace projektu v zahraničí (zejména v zemích, odkud příslušníci saského národa do předhusitské Prahy přicházeli).

Podrobněji o projektu naleznete zde (formát pdf)

 


webmaster:
Jana a Lukáš Synovcovi
Tento web je jedním z výsledků postdoktorského projektu 404/09/P052  Grantové agentury České republiky poslední změna: