Středověká iluminace

Biografie a prosopografie saského univerzitního národa pražské právnické univerzity (1372-1419)

(postdoktorský projekt GA ČR č. 404/09/P052)
Řešitel: PhDr. Jiří Stočes, Ph.D.
 
 

Řešitel

PhDr. Jiří Stočes, Ph. D.
Datum a místo narození: 25. ledna 1974 v Plzni
Stav: ženatý
Kontakt: jstoces@knj.zcu.cz

Vzdělání:
 • 1988-1992: Gymnázium Opavská v Plzni (dnes Gymnázium Luďka Pika)
 • 1992-1998: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy - obor historie, v druhém cyklu studia specializace na české dějiny středověku; diplomová práce Regionální a sociální původ příslušníků bavorského univerzitního národa na pražské právnické univerzitě v letech 1372 až 1419 (vedoucí práce dr. Michal Svatoš, oponent prof. Josef Petráň)
 • 1998-2006: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy - distanční postgraduální studium, obor české dějiny; státní doktorská zkouška vykonána již roku 2005, disertační práce Saský univerzitní národ pražské právnické univerzity 1372-1419 (školitel prof. Zdeněk Beneš, konzultant dr. Michal Svatoš, recenzenti prof. Josef Petráň a dr. Eva Doležalová) obhájena 29. června 2006 (titul Ph.D.); disertační práce a státní doktorská zkouška uznány jako rigorózní 25. září 2006 (titul PhDr.).
Zaměstnání:
 • 1999-2000: Integrovaná střední škola a učiliště Stod - učitel dějepisu, českého jazyka, německého jazyka a občanské výchovy
 • 2000-2003: Ústav dějin a Archiv Univerzity Karlovy (Výzkumné centrum pro dějiny vědy, modul biografie a prosopografie vědecké obce) - odborný pracovník
 • 2003-2010: Pedagogická fakulta Západočeské univerzity v Plzni, katedra historie - akademický pracovník (odborný asistent)
 • 2010 - dosud: Pedagogická fakulta Západočeské univerzity v Plzni, katedra německého jazyka - akademický pracovník (odborný asistent)
Zahraniční stipendijní pobyty: Granty a projekty: Další aktivity v oboru: Bibliografie:

a) monografie
 • Pražské univerzitní národy do roku 1409, Praha 2010, 310 s. (ISBN 978-80-246-1627-8).
b) studie a články
 • Když školu řídili studenti. Boloňský univerzitní model a jeho ozvěny ve střední Evropě, Dějiny a současnost 25/3, 2003, s. 36-40.
 • Český, bavorský a polský univerzitní národ na pražské právnické univerzitě 1372 - 1419, Acta Universitatis Carolinae - Historia Universitatis Carolinae Pragensis (dále jen AUC-HUCP) 33-34, 1993-1994 [vyšlo 2007], fasc. 1-2, s. 59-75 (společně s Janou Borovičkovou a Magidou Sukkari).
 • Nové metody - prosopografie, in: Studie a články. K dějinám vědy a vědeckých institucí, ed. Ludmila Sulitková, red. Hana Barvíková ve spolupráci s Davidem Pazderou (Práce z Archivu Akademie věd A/7), Praha 2002, s. 47-61 (společně s Janou Borovičkovou).
 • Hlavní směry současné historiografie středověkých univerzit. Přehled středoevropské historické produkce po roce 1989 s důrazem na předhusitské pražské univerzity, ČČH 102, 2004, č. 2, s. 342-371.
 • Rostocký doklad o činnosti konzervátora práv pražského obecného učení, in: Evropa a Čechy na konci středověku. Sborník příspěvků věnovaných Františku Šmahelovi, vyd. Eva Doležalová, Robert Novotný a Pavel Soukup, Praha 2004, s. 395-411.
 • Univerzita v uplynulém miléniu. Pesimistická skica začínajícího medievisty, in: Univerzita v novém miléniu, ed. Nikolaj Demjančuk, Plzeň 2004, s. 347-358.
 • Disputace a kvodlibet na středověké univerzitě, in: Univerzita tradiční a netradiční ve výuce, edd. Nikolaj Demjančuk, Stanislav Stark a Dagmar Demjančuková, Plzeň 2005, s. 384-395.
 • Konzervátoři práv předhusitského pražského obecného učení, AUC-HUCP 45, 2005 [2006], fasc. 1-2, s. 29-66.
 • Kvestie Tomáše Akvinského o povaze učitelského povolání, in: Dějepis 22. Sborník katedry historie FPE ZČU, edd. Miroslav Breitfelder a Milada Krausová, Plzeň 2006, s. 20-27.
 • Pátrání po původu semestru. Příspěvek k univerzitní chronologii, AUC-HUCP 47, 2007, fasc. 1-2, s. 59-74.
 • K otázce sociální mobility chudých studentů středověké pražské právnické univerzity. Několik příkladů ze saského univerzitního národa, in: Sacri canones servandi sunt. Ius canonicum et status ecclesiae saeculis XIII-XV, ed. Pavel Krafl, Praha 2008, s. 459-467.
 • Absolventi pražské právnické univerzity (1372-1418) ve službách hanzovních měst, in: Město a intelektuálové od středověku do roku 1848, sest. Olga Fejtová, Václav Ledvinka a Jiří Pešek, Praha 2008 ( = Documenta Pragensia XXVII), s. 199-234.
 • Rektorská řada předhusitské pražské třífakultní univerzity (do vydání Dekretu kutnohorského). Nové poznatky a otazníky, ČČH 107, 2009, č. 3, s. 533-558.
 • Plzeňští studenti na předhusitské pražské právnické univerzitě (Pilsna medii aevi docta I), in: Musa pedestris. Sborník ke stému čtyřicátému výročí městského archivu v Plzni a šedesátým narozeninám Jaroslava Douši, usp. Adam Skála, Plzeň 2010, s. 27-62.
 • Die Prager Juristenuniversität nach 1409 - Agonie, Auslaufmodell oder die Suche nach einem neuen Anfang?, AUC-HUCP 49, 2009 [2010], fasc. 2, s. 65-70.
 • Mistr a univerzitní rektor Havel z Úterý, in: Sborník k poctě Evy a Karla Waskových, západočeských archivářů, Plzeň 2011, s. 63-76.
 • Die Prager Juristenuniversität als Begegnungs- und Kommunikationsstätte der zukünftigen Kirchenelite, in: Ecclesia als Kommunikationsraum in Mitteleuropa (13. – 16. Jahrhundert), hrsg. von Eva Doležalová und Robert Šimůnek, München 2011 (Veröffentlichungen des Collegium Carolinum 122), s. 237-259.
 • Znovu a celou větou!?". Posilování jazykových dovedností při výuce dějepisu, in: Možnosti a meze mezioborových vztahů ve výuce dějepisu na českých a slovenských školách, red. Josef Märc, v tisku.
 • Původ a studium bratří Konráda a Konstantina z Vechty, Mediaevalia Historica Bohemica 14, 2011, č. 2, v tisku.
 • Prosopographie – von der Begeisterung zur Skepsis und zurück, ČČH 110, 2012, č. 3, v tisku.
 • Kariéry příslušníků saského národa pražské právnické univerzity imatrikulovaných v letech 1386-1417, AUC-HUCP 52, 2012, fasc. 2, v tisku.
c) redakce sborníků
 • Historická dílna I. Sborník příspěvků přednesených v roce 2006, edd. Štěpánka Karlová, Veronika Lišková a Jiří Stočes, Plzeň 2006 (zároveň autor úvodního textu Úvodem aneb co je to Historická dílna, s. 5-10).
 • Sborník k životnímu jubileu PhDr. Michala Svatoše, CSc., usp. Ivana Čornejová a Jiří Stočes, Praha 2007 ( = Acta Universitatis Carolinae - Historia Universitatis Carolinae Pragensis 47, 2007, fasc. 1-2).
 • Scamna super Misam I. Sborník prací studentů a absolventů katedry historie FPE ZČU v Plzni, ed. Jiří Stočes, red. Štěpánka Karlová ve spolupráci s Jakubem Krčkem a Andreou Gibalovou, Plzeň 2008.
 • Scamna super Misam II. Sborník prací studentů a absolventů katedry historie FPE ZČU v Plzni, edd. Jiří Stočes - Eva Mušková, odborní redd. Tomáš Bernhardt - Vladimír Bystrický - Milada Krausová, výkonní redd. Jakub Krček - Lenka Špačková, Plzeň 2010.
d) recenze a zprávy
 • Moderní místopis nejen pro Němce, Dějiny a současnost, 2000, č. 3, s. 56-57.
 • Databáze v historické vědě, Český časopis historický (dále jen ČČH) 101, 2003, č. 2, s. 475-478 (společně s Barborou Křivohlavou).
 • Historický atlas měst České republiky, sv. 21 – Plzeň / Historický atlas města Plzně, Minulostí západočeského kraje (dále jen MZK) 45, 2010, s. 435-440.
 • Západočeské archivy 2010, MZK 46, 2011, v tisku.
 • Die Universität Wien im Konzert europäischer Bildungszentren 14.-16. Jahrhundert, hrsg. von Kurt Mühlberger und Meta Niederkorn-Bruck ( = Veröffentlichungen des Instituts für Österrechische Geschichtsforschung 56). Wien / München : Böhlau Verlag / Oldenbourg Verlag, 2010, Studia Mediaevalia Bohemica 3, 2011, č. 2, v tisku.
e) popularizační a publicistické texty
 


webmaster:
Jana a Lukáš Synovcovi
Tento web je jedním z výsledků postdoktorského projektu 404/09/P052  Grantové agentury České republiky poslední změna: